.

Chiều ngày 19/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được khen thưởng mức 05 trong tổng số 06 mức khen thưởng theo Hướng dẫn số 05/HD-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 190-Ctr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của tỉnh.

Trong năm 2020, trước những khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển giáo dục và đào tạo. Tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tổ chức dạy học hoàn thành kế hoạch năm học. Tích cực triển khai và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 190-CTr/TU của tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 17/17 nhiệm vụ. Trong đó có 04 nhiệm vụ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và về đích sớm, có 04 sáng kiến, đề xuất mới áp dụng hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục được nâng lên./.

Đ/c. Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (thứ 3 từ bên phải) nhận Quyết định khen thưởng.